Algemene voorwaarden Heroes

1.     Toepasselijkheid en definities
 1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen die Heroes doet en op alle overeenkomsten die zij sluit ter zake zwemlessen in het binnen- en buitenland.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. deelnemer de natuurlijke persoon die zwemlessen volgt bij Heroes;
  2. wederpartij de contractspartij van Heroes
2.     Activiteiten
 1. Heroes verzorgt zwemlessen in de door deelnemer ter beschikking gesteld zwembad.
 2. Deelnemer is gehouden om ervoor te zorgen dat het zwembad voldoet aan de geldende vereisten.
 3. Heroes draagt zorg voor de veiligheid van het zwembad conform de norm afspraken van de licentie van de NPZ/NRZ
3.     Kosten
 1. De door Heroes in rekening gebrachte kosten zijn kosten voor de zwemlessen, vervoer, verblijf, visa en vaccinaties, maar exclusief de kosten voor een eventueel diploma of certificaat.
4.     Geen diploma garantie
 1. Heroes geeft geen diploma garantie.
 2. Heroes draagt zorg voor een leerlingvolgsysteem waarin de behaalde competenties van de deelnemer zichtbaar zijn.
5.     Inschrijven
 1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en/of na betaling van het inschrijfgeld.
6.     Betaling
 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het automatisch afschrijven van de lesgelden en bijbehorende kosten.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Bij een geweigerde betaling zal Heroes een betalingsherinnering sturen.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
7.     Aanwezigheid ouder / verzorger
 1. De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
 2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
8.     Afzwemmen en proefzwemmen
 1. Heroes hanteert de diploma eisen van het NPZ-NRZ.
 2. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt 25-meter bassin, dit kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.
9.     Veiligheid
 1. Heroes spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor te bereiden te geven met inachtneming van de veiligheid.
 2. Heroes beschikt over een toezichtsplan, calamiteitenplan en ontruimingsplan.
 3. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Heroes is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
 4. In het belang van de veiligheid dienen de regels van de intructeur/-ice worden opgevolgd.
10.  Aansprakelijkheid
 1. Heroes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van haar werknemers of (brand) schade aan het gebouw waarin de lessen worden gegeven.
 2. Heroes is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks het gevolg is van een aan Heroes toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Heroes jegens de wederpartij en jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. De wederpartij vrijwaart Heroes tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze aanspraken het bepaalde in artikel 14 sub a, b en c te buiten gaan.
 4. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Heroes en/of haar werknemers.
 5. Heroes is gemachtigd voorwaarden die voor de relatie tussen haar en een door haar ingeschakelde derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, mede namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg. Heroes zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de wederpartij voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
 6. Heroes is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SwimBee.
11.  Privacybescherming
 1. Persoonsgegevens worden door Heroes alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.
12.  Geschillen
 1. Alle geschillen tussen Heroes en u worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Heroes en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.
13.  Slotbepalingen
 1. Door de betaling van het inschrijfgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier, verklaard u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.