Efficiënt, dus betaalbaar

Door onze kleinschaligheid en persoonlijke manier van werken hebben we gelukkig geen last van personeelskosten of dure overhead. Wij doen namelijk bijna alles zelf en zo efficiënt mogelijk! Naast dat we hierdoor de prijs heel betaalbaar kunnen houden voor een zo groot mogelijk aantal mensen, geloven wij niet in massale bedoelingen. Niet voor niets komen ouders al jaren persoonlijk bij ons terug. U zult verbaast zijn over de kwaliteit in combinatie met de prijs. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend aanbod op maat welke vrijwel altijd goedkoper zal zijn dan andere zwemscholen of vergelijkbare aanbieders.

Zwemles in Delden
De prijs van de zwemweek bedraagt 450 euro per week (exclusief 6 % BTW).

Onze prijzen zijn makkelijk te berekenen

Bijvoorbeeld; Wanneer u een groepje kinderen kunt vormen van 5 kinderen, dan zal de prijs rond de 450 euro (ex 6 % BTW) zijn per kind voor een intensieve zwemweek van 6 dagen x 4 uur (24 uur effectieve zwemles).

Woont u in het buitenland dan telt u daarbij de kosten op voor de goedkoopste manier van reizen voor ons naar uw locatie en dat verdeeld u over de deelnemers.

Daarnaast komen er mogelijk kosten bij voor de huur van een zwembad en verblijf, mits deze niet (gratis) aanwezig is.

Degene die de reis vanuit het buitenland coördineert namens een groepje kinderen en / of zorgt voor gratis verblijf krijgt een behoorlijke korting voor uw kind.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind bij u op zwemles?

We raden aan om met een leeftijd van 5 jaar te beginnen voor het A- diploma. Vanaf 5 jaar is uw kind gewend aan het hebben van een juf en de leerstructuur hier omheen. Daarnaast heeft uw kind genoeg kracht en conditie om te leren zwemmen. En is het zich bewust van zijn plek ten opzichte van de ruimte. Vanaf 4 jaar kan uw kind al wel op zwemles. Echter is het motorisch gezien nog erg lastig om alle bewegingen voor elkaar te krijgen. Onmogelijk is dit echter niet. Daarnaast is het vanaf 4 jaar al zeker wel mogelijk om watervrij en zelfredzaam te zijn.

Hoe lang zwemmen de kinderen per dag? Kunnen ze dat aan?

De kinderen zijn 4,5 uur in het zwembad. Ze liggen natuurlijk niet ook 4,5 uur letterlijk in het water. Het is een afwisseling van pauzetijd, leertijd en pleziertijd. De dag start altijd met even plezier maken om vervolgens hard te leren en oefenen. Na een tijdje krijg je natuurlijk honger en dorst! Er is dan tijd om even te gaan zitten, iets te eten en drinken om vervolgens weer verder te gaan. Wij hebben gemerkt dat de kinderen na 4,5 uur meestal uit het water gesleept moeten worden. Ze krijgen er geen genoeg van!

Geven jullie een diploma garantie?

Een diploma is niet te koop. Een diploma staat voor een aantal vaardigheden die uw kind te allen tijde uit kan voeren. Met een diploma garantie zouden we garanderen dat we dit binnen zo veel tijd aan een ieder kind kunnen leren. Dat kunnen we niet, ieder kind is anders! Wij garanderen dat uw kind op een verantwoorde en passende manier kwalitatief zo goed leert zwemmen dat het zich in iedere situatie in een zwembad zal redden.

Wat moet mijn kind doen na de zwemweek? Hoe gaan jullie daarmee om?

Na een zwemweek is het tijd om te oefenen, oefenen, oefenen! Afhankelijk van het eindniveau van de zwemweek komen wij met een passen vervolgadvies. Met de eventueel benodigde uitleg/ materialen.

Kunnen we van te voren oefenen? Wat is dan belangrijk?

Afhankelijk van het begin niveau van uw kind kunt u zeker beginnen met oefenen. Wanneer u na inschrijving een mailtje stuurt, kunnen we u de passende oefeningen toesturen.

Hoeveel zwemweken heeft mijn kind nodig?

Dit is per kind verschillend en van veel dingen afhankelijk. Hierbij moet u denken aan; leeftijd, angst, conditie, gewend zijn aan water, kracht, doorzettingsvermogen eventueel gedrags- of leerproblemen die in de weg kunnen zitten. Gemiddeld gezien kan uw kind na twee a drie zwemweken behoorlijk zwemmen. Is uw kind al ouder en heeft het al enige zwemvaardigheid, dan zal hij of zij het sneller oppakken dan een jong kind dat nog geen enkele ervaring met het zwembad heeft gehad.

Kan mijn kind alleen zwemmen na een zwemweek?

Wanneer uw kind net begint met zwemmen kan het zich redden in het water na een zwemweek. Echter alleen zwemmen is natuurlijk nooit verstandig na 1 week leren zwemmen. U zult uw kind nog altijd in de gaten moeten houden. Ook al heeft het net zijn A-diploma gehaald, is het verstandig om de eerste keren samen te gaan zwemmen. Na een C- diploma kunt u uw kind met een gerust hart alleen het water in laten gaan. Hoewel…, samen zwemmen is toch eigenlijk veel leuker!

Op welke manier leren de kinderen zwemmen?

Kinderen leren bij ons zwemmen op een leuke speelse manier. Ieder kind leert anders, hier proberen wij dan ook volop rekening mee te houden. Voor de complete uitleg over hoe kinderen leren zwemmen bij Heroes verwijzen we u door naar het kopje; ‘’Methodiek’’.

Geven jullie ook privé les?

Ja dit doen wij ook! Voor meer informatie over kosten en mogelijkheden willen we u vragen om contact met ons op te nemen.

Wij wonen in Timboektoe en hebben drie kinderen, kunnen jullie daar ook zwemles geven?

Zolang je er kunt zwemmen, kunnen wij zwemles geven! In dit geval wordt er in samenspraak met u een zwemweek samengesteld passend bij jullie wens. U weet natuurlijk het beste hoe het er aan toe gaat daar. Deze informatie hebben wij nodig om zo een passende zwemweek samen te stellen. Vervolgens komen wij met alle materialen naar u toe. Om er een spetterende week van te maken!

Wat kosten de zwemlessen

Dit is afhankelijk van uw wenst. En normale zwemweek op een vaste locatie kost €425 per week. Wilt u echter zwemles op locatie, prive les of een zweminstructeur mee op vakantie, dan zal er gekeken worden naar de kosten van de randzaken en op deze manier een prijs samen worden gesteld. Wij willen u vragen om contact met ons op te nemen om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen!

Ik heb een eigen zwembad en vroeg me af of jullie daar ook les in kunnen geven?

Dit is natuurlijk afhankelijk van de afmetingen van het bad, het aantal kinderen dat we les komen geven en het niveau van de kinderen. Wanneer uw kind net begint met zwemmen is een zwembad van minimaal 1,40 diep en 7 meter lang vereist. Voor een kind dat oefent voor het C- diploma is een bad van minimaal 20 meter lang vereist. In dat geval zouden we kunnen oefenen in het zwembad thuis. Wanneer er een wedstrijdzwembad in de buurt is kan er eventueel daar geoefend worden.

Bij hoeveel kinderen gaat de zwemweek door? Kunnen we ons nu al inschrijven en moeten we dan van te voren betalen?

Een zwemweek op onze vaste locaties gaat door bij minimaal 3 inschrijvingen. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met een factuur. Deze factuur dient u voorafgaand aan de zwemweek te betalen. Als een zwemweek toch komt te vervallen en u heeft al betaald, dan maken we het volledig bedrag direct terug naar u over. Op het moment dat we naar u toe komen heeft u dit zelf in de hand. U moet in dat geval echter rekening houden met hogere kosten.

Algemene voorwaarden Heroes

1.     Toepasselijkheid en definities
 1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen die Heroes doet en op alle overeenkomsten die zij sluit ter zake zwemlessen in het binnen- en buitenland.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. deelnemer de natuurlijke persoon die zwemlessen volgt bij Heroes;
  2. wederpartij de contractspartij van Heroes
2.     Activiteiten
 1. Heroes verzorgt zwemlessen in de door deelnemer ter beschikking gesteld zwembad.
 2. Deelnemer is gehouden om ervoor te zorgen dat het zwembad voldoet aan de geldende vereisten.
 3. Heroes draagt zorg voor de veiligheid van het zwembad conform de norm afspraken van de licentie van de NPZ/NRZ
3.     Kosten
 1. De door Heroes in rekening gebrachte kosten zijn kosten voor de zwemlessen, vervoer, verblijf, visa en vaccinaties, maar exclusief de kosten voor een eventueel diploma of certificaat.
4.     Geen diploma garantie
 1. Heroes geeft geen diploma garantie.
 2. Heroes draagt zorg voor een leerlingvolgsysteem waarin de behaalde competenties van de deelnemer zichtbaar zijn.
5.     Inschrijven
 1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en/of na betaling van het inschrijfgeld.
6.     Betaling
 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het automatisch afschrijven van de lesgelden en bijbehorende kosten.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Bij een geweigerde betaling zal Heroes een betalingsherinnering sturen.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
7.     Aanwezigheid ouder / verzorger
 1. De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
 2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
8.     Afzwemmen en proefzwemmen
 1. Heroes hanteert de diploma eisen van het NPZ-NRZ.
 2. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt 25-meter bassin, dit kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.
9.     Veiligheid
 1. Heroes spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor te bereiden te geven met inachtneming van de veiligheid.
 2. Heroes beschikt over een toezichtsplan, calamiteitenplan en ontruimingsplan.
 3. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Heroes is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
 4. In het belang van de veiligheid dienen de regels van de intructeur/-ice worden opgevolgd.
10.  Aansprakelijkheid
 1. Heroes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van haar werknemers of (brand) schade aan het gebouw waarin de lessen worden gegeven.
 2. Heroes is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks het gevolg is van een aan Heroes toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Heroes jegens de wederpartij en jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. De wederpartij vrijwaart Heroes tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze aanspraken het bepaalde in artikel 14 sub a, b en c te buiten gaan.
 4. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Heroes en/of haar werknemers.
 5. Heroes is gemachtigd voorwaarden die voor de relatie tussen haar en een door haar ingeschakelde derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, mede namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg. Heroes zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de wederpartij voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
 6. Heroes is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SwimBee.
11.  Privacybescherming
 1. Persoonsgegevens worden door Heroes alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.
12.  Geschillen
 1. Alle geschillen tussen Heroes en u worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Heroes en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.
13.  Slotbepalingen
 1. Door de betaling van het inschrijfgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier, verklaard u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.